1. Rekisterinpitäjä
Oy Woodim Finland Ltd (jäljempänä Woodim) y-tunnus 1013998-9, Metallikatu 3, 15160 LAHTI 03-784 6790, jori@woodim.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jori Majava
Metallikatu 3, 15160 LAHTI
045 8930520, jori@woodim.fi

3. Rekisterin nimi
Woodimin asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito, tiedotteet, tuotteiden myynti ja markkinointi sekä laskuttaminen.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai sopimus tai jossa rekisteröity on osapuolena tai laki tai julkisen tehtävän hoitaminen tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat yrityksen tiedot eli nimi, yhteystiedot, toimiala, y-tunnus ja laskutustiedot. Henkilön perustiedoista henkilön nimi sekä yhteystiedot työpaikalle (puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
Woodim käsittelee henkilötietoja rekisterissä niin kauan, kuin Woodimilla on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Tietoja käsitellään vähintään sen ajan, kun Woodimilla ja yrityksen välillä on voimassa asiakassuhde ja henkilö toimii yhteyshenkilönä Wodimiin päin tai työskentelee asiakasyrityksessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Lisäksi Woodim saa henkilötietoja julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yritysten www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteristä luovutetaan tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointiin ilman, että sitä ei ole rekisteröidyltä erikseen kysytty. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Woodim huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Woodim säilyttää henkilötietoja digitaalisessa muodossa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Woodimille. Woodim voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Woodim vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä edellyttäen, että henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai jos henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa olemalla yhteydessä rekisteriasioissa vastaavaan henkilöön.